หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 งานประกัน ปีการศึกษา2558
     ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
     ฟอร์มรวมของโรงเรียนเช็คมาตรฐาน 1-6
     ฟอร์มประเมินเด็กตามมาตฐาน 1-15_2
     ตัวอย่างประเมิน
     ปกหน้าสรุปโครงการกิจกรรม
     ประกาศใช้มาตรฐานปี 2558
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2559
     โครงการปีงบประมาน 2558 ใส่พอเพียง
     งบประมาณโครงการ 2558
 เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
     เกณฑ์สมรรถนะ ม.ปลาย
     เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ม.ต้น
 สมรรถนะผู้เรียน
     สมรรถนะผู้เรียน
 ข้อมูลจัดทำSAR ปี2558
     มาตรฐาน 1-6 ปีการศึกษา 2559
     ภาคผนวก sat ปี 58
     sar ปี58 โรงเรียนห้วยยางวิทยา
     ข้อมูลจัดทำSAR 2558
 ตารางเรียน ปีการศึกษา2/2557
     ตารางเรียน
 ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2557
     ตารางสอนครู
 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
     โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
 SAR 30 เมษายน 2560
     sar ปี60
 โครงการปีการศึกษา 2559
     โครงการงบ 59
 โครงการปีการศึกษา 2561
     โครงการปี61
 สารสนเทศโรงเรียนห้วยยางวิทยา
     สารสนเทศ
 งานปี 2559
     5.ปรับนำเสนอนำมูลงาน ปี 57-59
     4.แนวทางการเขียนรายงานประกัน
     3.คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
     2.คู่มือการใช้ระบบทำส่งข้อมูล
     1.กำหนดค่าเป้าหมายปรับ 4
 ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
     ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
     ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
     ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาประปีการศึกษา 2559