หน้าหลัก    ดาวน์โหลด 
ดาวน์โหลด
 
 งานประกัน ปีการศึกษา2558
     ส่วนที่ 1 ภาพรวมของสถานศึกษา
     ฟอร์มรวมของโรงเรียนเช็คมาตรฐาน 1-6
     ฟอร์มประเมินเด็กตามมาตฐาน 1-15_2
     ตัวอย่างประเมิน
     ปกหน้าสรุปโครงการกิจกรรม
     ประกาศใช้มาตรฐานปี 2558
     แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ 2559
     โครงการปีงบประมาน 2558 ใส่พอเพียง
     งบประมาณโครงการ 2558
 เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
     เกณฑ์สมรรถนะ ม.ปลาย
     เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ม.ต้น
 สมรรถนะผู้เรียน
     สมรรถนะผู้เรียน
 ข้อมูลจัดทำSAR ปี2558
     มาตรฐาน 1-6 ปีการศึกษา 2559
     ภาคผนวก sat ปี 58
     sar ปี58 โรงเรียนห้วยยางวิทยา
     ข้อมูลจัดทำSAR 2558
 ตารางเรียน ปีการศึกษา2/2557
     ตารางเรียน
 ตารางสอนครู ภาคเรียนที่2/2557
     ตารางสอนครู
 โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
     โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
 คำสั่งกำหนดมาตรฐานการศึกษาและแผนฯ ปี61
     คำสั่งกำหนดมาตรฐานการศึกษาและแผนฯ ปี61
 คำสั่งสอน ตารางเรียน ตารางสอน ปี 2556-2561
     ตารางสอนปกติ
     ตารางสอน
     ตารางสอน
     ตารางสอน (4)
     ตารางสอน (3)
     ตารางสอน (3)
     ตารางสอน (2)
     ตารางสอน (2)
     ตารางสอน (1)
     ตารางสอน (1)
     ตารางเรียนห้องปกติใหม่
     ตารางเรียนห้องปกติ
     ตารางเรียนห้องปกติ (6)
     ตารางเรียนห้องปกติ (5)
     ตารางเรียนห้องปกติ (4)
     ตารางเรียนห้องปกติ (3)
     ตารางเรียนห้องปกติ (2)
     ตารางเรียนห้องปกติ (1)
     ตารางเรียน
     ตารางเรียน (2)
     ตารางเรียน (1)
     คำสั่งสอน_22560
     คำสั่งสอน_22560(1)
     คำสั่งสอน_22558
     คำสั่งสอน_22557
     คำสั่งสอน
     คำสั่งสอน (7)
     คำสั่งสอน (6)
     คำสั่งสอน (5)
     คำสั่งสอน (4)
     คำสั่งสอน (3)
     คำสั่งสอน (2)
     คำสั่งสอน (1)
 SAR 30 เมษายน 2560
     sar ปี60
 โครงการปีการศึกษา 2559
     โครงการงบ 59
 โครงการปีการศึกษา 2561
     โครงการปี61
 สารสนเทศโรงเรียนห้วยยางวิทยา
     สารสนเทศ
 งานปี 2559
     5.ปรับนำเสนอนำมูลงาน ปี 57-59
     4.แนวทางการเขียนรายงานประกัน
     3.คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน
     2.คู่มือการใช้ระบบทำส่งข้อมูล
     1.กำหนดค่าเป้าหมายปรับ 4
 ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยา
     รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2563
     ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
     ใบรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
     ใบรายชื่อนักเรียนโรงเรียนห้วยยางวิทยาประปีการศึกษา 2559